การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถก ผช.รมต.ช่วยขับเคลื่อนการศึกษา

การศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ถก ผช.รมต.ช่วยขับเคลื่อนการศึกษา

.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า เป็นการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาไทย ศธ.ซึ่งหน้าที่หลักในการส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

การศึกษา

สร้างความเสมอภาคและโอกาสทางการศึกษา พร้อมร่วมส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีส่วนร่วมทางการศึกษา จึงได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ได้แก่

1.การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย

2.การยกระดับคุณภาพการศึกษา

3.การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย

4.การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

5.การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา

6.การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล

7.การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษา และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยขอให้คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ช่วยขับเคลื่อนงาน การศึกษาของชาติในทุกมิติ.

อ่านเพิ่มเติมหรือติดตาม ได้ที่นี่ >>> “ตรีนุช” เตรียมออกประกาศกระทรวงแยกรายวิชาประวัติศาสตร์ให้เด็กเรียนตั้งแต่ชั้นประถม